Siedliska wodozależne

Jednymi z ciekawszych siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 są Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (7110), Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140), Bory i lasy bagienne (91D0). Tworzone są przez gatunki będące pod ochroną, często unikatowe. Podczas inwentaryzacji stwierdzono obecność m.in. kilku gatunków torfowców z rodzaju Sphagnum spp., roślin z rodzaju turzycowatych, takich jak wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum), czy kosmatka polna (Luzula spp.). W Ostoi Boreckiej stwierdzono obecność rzadko występujących roślin: widłaka jałowcowatego (Lycopodium annotinum), który jest gatunkiem chronionym, silnie trującym występującym na terenie całej Polski jednak rzadko spotykanym; a także wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum), który co ciekawe na przedwiośniu kwitnie przed wypuszczeniem liści.

Do prawidłowego funkcjonowania tych siedlisk niezbędne jest zachowanie prawidłowych stosunków wodnych, w szczególności poziomu wód gruntowych oraz jej parametrów fizyko-chemicznych. Wszelkiego rodzaju zaburzenia poziomu wód czy innych parametrów fizyko-chemicznych wpływają na zachwianie składu gatunkowego roślinności, co w konsekwencji prowadzić może do utraty pierwotnego stanu siedliska. Należy pamiętać, iż każde siedlisko jest także miejscem życia zwierząt i ptaków.

W marcu 2015 roku specjaliści naszej firmy oraz „zaprzyjaźnieni” eksperci hydrolodzy wykonali terenowe badania hydrologiczne i hydrochemiczne, a także inwentaryzacyjne (roślinności) ww. siedlisk na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarach Natura 2000: Ostoja Północnomazurska (PLH 280045), Ostoja Borecka (PLH 280016) oraz Niecka Skaliska (PLH280049).

W wyniku prowadzonych badań możliwym było określenie stosunków wodnych, a także określenie struktury roślinności na analizowanych siedliskach i ustalenie potencjalnych zagrożeń, co pozwoli w przyszłości na podjęcie odpowiednich działań mających na celu zachowanie siedlisk i przywrócenie ich do prawidłowego funkcjonowania.

Siedlisko 7110 torfowisko wysokieSiedlisko 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiskaSiedlisko 91D0 sosnowy bór bagiennyWełnianka pochwowataWawrzynek wilczełykoKnieć błotna