Oferta

Zakres działalności

 • Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszary Natura 2000
 • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko planów i programów
 • Przeglądy ekologiczne
 • Inwentaryzacje przyrodnicze, m.in. ornitologiczne, chiropterologiczne, botaniczne, ichtiologiczne, siedlisk przyrodniczych
 • Projekty planów zadań ochronnych obszarów objętych formami ochrony przyrody
 • Wnioski o udzielanie pozwoleń zintegrowanych
 • Operaty wodnoprawne
 • Wnioski o udzielenie pozwoleń sektorowych m.in. na emisję gazów i pyłów do powietrza
 • Lokalne programy rewitalizacji
 • Ekspertyzy i programy rolnośrodowiskowe
 • Plany gospodarki odpadami, w tym odpadami zawierającymi azbest
 • Programy ochrony środowiska
 • Studia krajobrazu oraz oddziaływania inwestycji na krajobraz
 • Opracowania ekofizjograficzne oraz prognozy oddziaływania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Analizy emisji i symulacje propagacji zanieczyszczeń oraz hałasu
 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie realizacji przepisów dot. ochrony środowiska, m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami, emisji zanieczyszczeń itp.

Doświadczenie naszego zespołu ekspertów:

 1. Raporty o oddziaływaniu na środowisko oraz przeglądy ekologiczne takich przedsięwzięć jak:
  • farmy wiatrowe
  • farmy fotowoltaiczne
  • budowa wałów przeciwpowodziowych
  • renaturyzacja i regulacja rzek
  • drogi
  • stacje paliw
  • hale produkcyjne i magazynowe
  • zakłady obróbki drewna i metali, tj. stolarnie, tokarnie, walcownie
  • stocznie jachtowe
  • betoniarnie i zakłady wytwarzania mas bitumicznych
  • gorzelnie
  • kotłownie
  • oczyszczalnie ścieków
  • zakłady gospodarki odpadami, tj. składowiska, biogazownie, zakłady przetwarzania, kompostownie
  • przedsięwzięcia związane z chowem zwierząt, tj. stawy hodowlane, chlewnie, kurniki, ubojnie
 2. Inwentaryzacje przyrodnicze m.in:
  • botaniczne
  • chiropterologiczne
  • ornitologiczne
  • entomologiczne
  • ichtiologiczne
  • herpetologiczne
 3. Zarządzanie obszarami chronionymi – planowanie i realizacja działań ochronnych
 4. Ekspertyzy rolnośrodowiskowe
 5. Operaty wodnoprawne m.in. dla:
  • oczyszczalni ścieków
  • odprowadzania ścieków i wód opadowych
  • poboru wód podziemnych
  • urządzeń wodnych
 6. Plany gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi, niebezpiecznymi, dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego
 7. Prognozy oddziaływania i opracowania ekofizjograficzne związane z planami zagospodarowania przestrzennego
 8. Programy ochrony środowiska na szczeblu powiatowym i gminnym
 9. Studia krajobrazu realizowane m.in. w ramach analizy oddziaływania farm wiatrowych
 10. Wnioski o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla zakładów unieszkodliwiania odpadów
 11. Wnioski o udzielenie zezwoleń sektorowych, m.in. w zakresie gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi