Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy

Na początku sierpnia wykonany został rekonesans przyrodniczy terenu leżącego w granicach obszaru Natura 2000 Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068, należącego do najcenniejszych w Polsce pod względem wykształcenia i zachowania nadmorskich wydm białych i inicjalnych stadiów nadmorskich wydm białych, oraz wyjątkowo zachowanych płatów nadmorskich borów bażynowych.

Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

Siedlisko cechuje się brakiem wykształconego poziomu akumulacyjno-próchniczego, podłoże stanowi piasek morski, skrajnie ubogi w sole mineralne. Masy owego piasku wskutek częstych wiatrów ulegają przemieszczaniu. Siedlisko tworzy się wokół źdźbeł traw oraz pędów honkenii piaskowej, czy też rukwieli nadmorskiej.

hokenia piaskowa

Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)

Wydmy białe pozbawione próchnicy zbudowane są z jasnego piasku, od którego pochodzi ich nazwa. Piasek ten ubogi jest w sole mineralne, ponadto z łatwością wysycha na powierzchni. Wydmy te tworzą z reguły paraboliczne wały równoległe do linii brzegowej, skąpo pokryte roślinnością, którą budują zwykle piaskownica zwyczajna i wydmuchrzyca piaskowa.

Pewne fragmenty wydm białych (także wydm szarych) występujących na omawianym obszarze charakteryzują się znacznym udziałem gatunków chronionych: mikołajka nadmorskiego Eryngium maritimum oraz kruszczyka rdzawoczerwonego Epipactis atrorubens.

mikołajek nadmorskikruszczyk rdzawoczerwony

Nadmorskie wydmy szare

Podczas obserwacji terenowych na płatach omawianych zbiorowisk stwierdzono duży udział szczotlichy siwej Corynephorus canescens oraz mszaków. Oprócz tego wśród spotykanych roślin można wymienić: turzycę piaskową Carex arenaria, kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, jastrzębca baldaszkowatego Hieracium umbellatum, bylicę polną Artemisia campestris var. sericea, centurię nadbrzeżną Centaurium litorale oraz wymienianego już wcześniej kruszczyka rdzawoczerwonego. Większość z wymienionych powyżej roślin to gatunki objęte ścisłą lub częściową ochrona gatunkową.

Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

Na omawianym terenie występują rozległe połacie bardzo dobrze zachowanych płatów nadmorskiego boru bażynowego Empetro nigri-Pinetum.

Są to cenne i unikatowe siedliska przyrodnicze, które posiadają niezwykle ograniczony areał występowania. Występują w wąskim pasie wzdłuż brzegu morskiego. Zbiorowiska te wykształciły się na glebach bielicowych wytworzonych z luźnych piasków. Drzewostan obserwowanych fitocenoz odznacza się luźnym zwarciem, w runie występują gatunki charakterystyczne dla tego typu zbiorowiska roślinnego: bażyna czarna Empetrum nigrum, krzewinki, takie jak: borówka czernica Vaccinium myrtullus, borówka brusznica V. vitis-idea, wrzos Calluna vulgaris oraz w wilgotniejszych miejscach wrzosiec bagienny Erica tetralix. Ponadto w runie odnotowano gatunki traw z rodzaju kostrzew Festuca spp., śmiałka Deschampsia spp. i in.

bazynowy bor nadmorski

 Bory i lasy bagienne

W drzewostanie tych zbiorowisk obecna jest brzoza Betula spp., oraz olsza czarna Alnus glutinosa. Często drzewa te są obumarłe, wyschnięte. Podłoże jest wilgotne, a w runie występuje sit rozpierzchły Juncus effusus (dominuje), turzyca nibyciborowata Carex pseudocyperus oraz inne wilgociolubne rośliny – tojeść pospolita Lysimachia vulgaris.