Analizy hydrologiczne

Wiele typów siedlisk naturowych cechuje duża wrażliwość na czynniki fizyczno-chemiczne środowiska oraz na zmienny poziom wód gruntowych. Szczególnie dotyczy to siedlisk wodno-błotnych oraz siedlisk leśnych, których reakcją na zmiany ww. czynników jest zmiana składu gatunkowego roślinności i ogólnego stanu ich równowagi co z kolei prowadzi do utraty lub pogorszenia warunków bytowania zwierząt.

Vortex Sp. z o.o. na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie prowadzi aktualnie badania hydrologiczne i hydrochemiczne siedlisk 91D0 Bory i lasy bagienne oraz 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska w dwóch obszarach Natura 2000 Ostoja Północnomazurska PLH280045 a także siedliska 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, 91D0-2 Sosnowy bór bagienny i 91D0-5 Borealna świerczyna bagienna w obszarze Ostoja Borecka PLH280016 w celu określenia przyczyn ich degradacji i procesów w nich zachodzących oraz w celu opracowania planu przywrócenia właściwych stosunków wodnych na tych siedliskach.