Aktualności

Siedliska wodozależne

Jednymi z ciekawszych siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 są Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (7110), Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140), Bory i lasy bagienne (91D0). Tworzone są przez gatunki będące pod ochroną, często unikatowe. Podczas inwentaryzacji stwierdzono obecność m.in. kilku gatunków torfowców z rodzaju Sphagnum spp., roślin z rodzaju turzycowatych, takich jak wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum), czy kosmatka polna (Luzula spp.). Czytaj dalej

Analizy hydrologiczne

Wiele typów siedlisk naturowych cechuje duża wrażliwość na czynniki fizyczno-chemiczne środowiska oraz na zmienny poziom wód gruntowych. Szczególnie dotyczy to siedlisk wodno-błotnych oraz siedlisk leśnych, których reakcją na zmiany ww. czynników jest zmiana składu gatunkowego roślinności i ogólnego stanu ich równowagi co z kolei prowadzi do utraty lub pogorszenia warunków bytowania zwierząt.

Vortex Sp. z o.o. na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie prowadzi aktualnie badania hydrologiczne i hydrochemiczne siedlisk 91D0 Bory i lasy bagienne oraz 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska w dwóch obszarach Natura 2000 Ostoja Północnomazurska PLH280045 a także siedliska 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, 91D0-2 Sosnowy bór bagienny i 91D0-5 Borealna świerczyna bagienna w obszarze Ostoja Borecka PLH280016 w celu określenia przyczyn ich degradacji i procesów w nich zachodzących oraz w celu opracowania planu przywrócenia właściwych stosunków wodnych na tych siedliskach.

Tworzenie i analiza map

Opracowania kartograficzne obok prac terenowych są jednym z podstawowych źródeł informacji o środowisku geograficznym obszaru badań. Coraz szersza dostępność cyfrowych map, wykonanych zazwyczaj w technologii geoinformacyjnej, pozwala na stosunkowo proste ale z drugiej strony też szczegółowe opisanie środowiska geograficznego obszaru, który jest przedmiotem dowolnych badań środowiskowych. Czytaj dalej

Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy

Na początku sierpnia wykonany został rekonesans przyrodniczy terenu leżącego w granicach obszaru Natura 2000 Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068, należącego do najcenniejszych w Polsce pod względem wykształcenia i zachowania nadmorskich wydm białych i inicjalnych stadiów nadmorskich wydm białych, oraz wyjątkowo zachowanych płatów nadmorskich borów bażynowych.

Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

Siedlisko cechuje się brakiem wykształconego poziomu akumulacyjno-próchniczego, podłoże stanowi piasek morski, skrajnie ubogi w sole mineralne. Masy owego piasku wskutek częstych wiatrów ulegają przemieszczaniu. Siedlisko tworzy się wokół źdźbeł traw oraz pędów honkenii piaskowej, czy też rukwieli nadmorskiej.

hokenia piaskowa Czytaj dalej